ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Griffin Group złożył apelację od wyroku sądu w sprawie działki przy Łazienkach

Griffin Group potwierdza, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku pełnomocnicy Grupy Griffin złożyli apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 roku, sygn. XXIV C 357/12, w przedmiocie rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 29 listopada 5.


Zarzuty apelacji dotyczą naruszenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zarówno przepisów postępowania cywilnego jak i przepisów prawa materialnego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


W ocenie kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy reprezentującej Griffin Group, kluczowe z punktu widzenia poprawności wydanego wyroku były naruszenia reguł proceduralnych w zakresie gromadzenia, przeprowadzenia oraz oceny materiału dowodowego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Te nieprawidłowości doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego i uniemożliwiły Sądowi dokonanie prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.


Jak wskazuje mec. Rafał Rapala, zarzuty apelacji odnoszą się przede wszystkim do zupełnego pominięcia w toku postępowania sądowego: (i) skutków uchwały Zarządu Gminy Warszawa-Centrum z 2002 roku, na podstawie której Miasto samo zobowiązało się do przedłużenia terminów na realizację inwestycji; oraz (ii) braku rozpoznania przez Miasto – przez okres przeszło 8 lat – wniosków użytkownika wieczystego o zmianę terminów zagospodarowania nieruchomości, co uzasadniało uznanie przedwczesności żądania Miasta.


Zarzuty odnoszące się do sposobu procedowania sądu wskazują na brak rozważenia obiektywnych przyczyn braku realizacji inwestycji w terminie w oparciu o znajdujące się w aktach sprawy dokumenty dotyczące m.in. stanu technicznego budynku posadowionego na nieruchomości oraz niemożliwość terminowej realizacji inwestycji.


Mec. Rafał Rapala z kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy odsyła do utrwalonych wytycznych z orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazujących, że dla orzeczenia rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego niezbędne jest podjęcie przez sąd rozważań w zakresie przyczyn niedopełnienia obowiązków przez użytkownika wieczystego. Samo przekroczenie terminu wzniesienia budynku, określonego w umowie wieczystego użytkowania, nie uzasadnia rozwiązania umowy (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 marca 2012 r., sygn.: V CSK 163/2011). W tym zakresie złożenie apelacji nie zostało ograniczone wyłącznie do przygotowania zarzutów, lecz objęło również przedstawienie przez Griffin Group – jako wierzyciela byłego użytkowania wieczystego – dodatkowych dokumentów. Dokumenty te z uwagi na swą treść uzasadniają przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w sprawie, zaś wskazane w nich okoliczności przemawiają za oddaleniem powództwa.


Dodatkowo, jednym z kierunków apelacji jest wykazanie nadużycia prawa przez Miasto st. Warszawa. Zdaniem mecenasów Rafała Rapaly i Rafała Zięby reprezentujących Griffin Group, niedopuszczalna jest sytuacja, w której użytkownik wieczysty działający w zaufaniu do władzy publicznej, która jednocześnie występuje w charakterze strony umowy użytkowania wieczystego, z uwagi na brak wywiązywania się przez nią z obowiązków, a także na jej bezczynność i wewnętrzne nieprawidłowości jest obarczony negatywnymi skutkami takiego działania. Z tego też powodu, niezależnie od złożonej już apelacji, a także z uwagi na istotne konsekwencje wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Griffin Group będąc inwestorem zagranicznym w Polsce rozważy możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa na podstawie reguł międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Prawnicy Griffin opracowują już stosowną strategią.


Obecnie Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wpłynęła apelacja, dokona weryfikacji jej wymogów formalnych, doręczy odpis apelacji drugiej stronie a następnie przekaże akta sprawy sądowi odwoławczemu w Warszawie.


Źródło: Griffin Group

20.08.2013


Tagi: grunty, użytkowanie wieczyste, Warszawa, wyrok w sprawie działki przy Łazienkach, apelacja


SPOTKANIA BIZNESOWE

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...