ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Griffin Group złożył apelację od wyroku sądu w sprawie działki przy Łazienkach

Griffin Group potwierdza, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku pełnomocnicy Grupy Griffin złożyli apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 roku, sygn. XXIV C 357/12, w przedmiocie rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 29 listopada 5.


Zarzuty apelacji dotyczą naruszenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zarówno przepisów postępowania cywilnego jak i przepisów prawa materialnego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


W ocenie kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy reprezentującej Griffin Group, kluczowe z punktu widzenia poprawności wydanego wyroku były naruszenia reguł proceduralnych w zakresie gromadzenia, przeprowadzenia oraz oceny materiału dowodowego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Te nieprawidłowości doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego i uniemożliwiły Sądowi dokonanie prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.


Jak wskazuje mec. Rafał Rapala, zarzuty apelacji odnoszą się przede wszystkim do zupełnego pominięcia w toku postępowania sądowego: (i) skutków uchwały Zarządu Gminy Warszawa-Centrum z 2002 roku, na podstawie której Miasto samo zobowiązało się do przedłużenia terminów na realizację inwestycji; oraz (ii) braku rozpoznania przez Miasto – przez okres przeszło 8 lat – wniosków użytkownika wieczystego o zmianę terminów zagospodarowania nieruchomości, co uzasadniało uznanie przedwczesności żądania Miasta.


Zarzuty odnoszące się do sposobu procedowania sądu wskazują na brak rozważenia obiektywnych przyczyn braku realizacji inwestycji w terminie w oparciu o znajdujące się w aktach sprawy dokumenty dotyczące m.in. stanu technicznego budynku posadowionego na nieruchomości oraz niemożliwość terminowej realizacji inwestycji.


Mec. Rafał Rapala z kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy odsyła do utrwalonych wytycznych z orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazujących, że dla orzeczenia rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego niezbędne jest podjęcie przez sąd rozważań w zakresie przyczyn niedopełnienia obowiązków przez użytkownika wieczystego. Samo przekroczenie terminu wzniesienia budynku, określonego w umowie wieczystego użytkowania, nie uzasadnia rozwiązania umowy (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 marca 2012 r., sygn.: V CSK 163/2011). W tym zakresie złożenie apelacji nie zostało ograniczone wyłącznie do przygotowania zarzutów, lecz objęło również przedstawienie przez Griffin Group – jako wierzyciela byłego użytkowania wieczystego – dodatkowych dokumentów. Dokumenty te z uwagi na swą treść uzasadniają przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w sprawie, zaś wskazane w nich okoliczności przemawiają za oddaleniem powództwa.


Dodatkowo, jednym z kierunków apelacji jest wykazanie nadużycia prawa przez Miasto st. Warszawa. Zdaniem mecenasów Rafała Rapaly i Rafała Zięby reprezentujących Griffin Group, niedopuszczalna jest sytuacja, w której użytkownik wieczysty działający w zaufaniu do władzy publicznej, która jednocześnie występuje w charakterze strony umowy użytkowania wieczystego, z uwagi na brak wywiązywania się przez nią z obowiązków, a także na jej bezczynność i wewnętrzne nieprawidłowości jest obarczony negatywnymi skutkami takiego działania. Z tego też powodu, niezależnie od złożonej już apelacji, a także z uwagi na istotne konsekwencje wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Griffin Group będąc inwestorem zagranicznym w Polsce rozważy możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa na podstawie reguł międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Prawnicy Griffin opracowują już stosowną strategią.


Obecnie Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wpłynęła apelacja, dokona weryfikacji jej wymogów formalnych, doręczy odpis apelacji drugiej stronie a następnie przekaże akta sprawy sądowi odwoławczemu w Warszawie.


Źródło: Griffin Group

20.08.2013


Tagi: grunty, użytkowanie wieczyste, Warszawa, wyrok w sprawie działki przy Łazienkach, apelacja


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...